Algemene voorwaarden Steal the Deal

Artikel 1 – Definities

 1. Aanbod:  alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.  
 2. Bedenktijd: de 14 dagen termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels- of beroepsactiviteit en die een Overeenkomst op afstand met ons sluit en hierdoor onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand binnen 14 dagen na het ontvangen van het Product;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Steal the Deal en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Product: de goederen die Steal the Deal te koop aanbiedt.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Steal the Deal gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

Steal the Deal BV

handelend onder de handelsnaam Steal the Deal

Leeuwkenstraat 36

3461 Molenbeek-Wersbeek

Telefoonnummer: +32 470 58 58 36

Btw-identificatienummer: BE0808.918.533


Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 9u tot en met 18u
E-mail: team@stealthedeal.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod, alsmede op alle offertes, promoties van de Steal the Deal aangeboden op de Website of social media kanalen, en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Steal the Deal en Consument. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen als Consument.  
 2. Het plaatsen van een bestelling op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Website.
 3. Steal the Deal behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.  
 4. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele andere voorwaarden van de consument of van Steal the Deal.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Steal the Deal biedt producten, promoties en deals aan op haar Website. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende administratiekosten. De verzendkosten variëren naargelang het land waarnaar de producten moeten worden verzonden. Bestellingen buiten de EU kunnen aan extra kosten onderworpen zijn. Een schatting van de verzendkosten wordt weergegeven net voor u op de knop “bestelling plaatsen” drukt.
 2. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder afwijkende specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Steal the Deal gebruik maakt van bepaalde afbeeldingen op haar Website om haar Producten te promoten, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke materiële vergissingen of kennelijke fouten of kennelijke foute opvattingen door de Consument in het Aanbod en de daarin aangeboden producten binden Steal the Deal in geen geval.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige nauwkeurige informatie, dat het voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 5. Om een Product aan te kopen op onze Website, voeg je het Product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je de manier van betaling. Eens je op bestelling plaatsen drukt, is je aankoop definitief en ga je uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden op de Website. Dit is van zodra Consument op de knop “bestelling plaatsen” drukt.
 2. Indien de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Steal the Deal onverwijld via een bevestigings-mail de aanvaarding van het Aanbod door de Consument. Dit maakt tevens de bevestiging van de bestelling uit.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Steal the Deal passende en geschikte technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data (gegevensverwerking) en zorgt hij voor een veilig gebruik van de Website. De Consument kan elektronisch betalen via verschillende betalingsdienstaanbieders.

Artikel 6 – Betalingen

 1. De Consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
  1. bank transfer
  2. Belfius direct net
  3. kredietkaart
  4. EPS
  5. Giropay
  6. Ideal
  7. KBC/CBC betaalknop
  8. Bancontact
  9. SOFORT Banking
 1. De betaling gebeurt onmiddellijk online bij de bestelling waarna een bevestigingsmail volgt van Steal the Deal. Steal the Deal behandelt onmiddellijk te bestelling na betaling door Consument. Indien er een foutmelding ontstaat door een technische storing op de Website, kan de bestelling mogelijks niet of met vertraging worden uitgevoerd. De transactiegegevens van de Consument worden versleuteld met een veilige SSL-verbinding.
 2. In het uitzonderlijke geval dat de bestelling door Steal the Deal niet aanvaard wordt maar de betaling werd reeds uitgevoerd door de Consument, wordt dit reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort aan de Consument.
 1. De Consument heeft de zorgvuldigheidsplicht om onjuistheden in de door hem verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Steal the Deal te melden.
 2. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door Steal the Deal is gewezen op de te late betaling, na het uitblijven van betaling binnen een 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag (geheel of gedeeltelijk) de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Steal the Deal sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Consumenten of iedere derde partij uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet, bedrog of grove fout. De bewijslast ligt dan bij de Consument.
 2. Steal the Deal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Consument een persoonlijke vergissing begaat bij het plaatsen van een bestelling, bijvoorbeeld allergisch zijn aan een bepaald product, een kennelijke materiële vergissing door de Consument over het aangeboden product. 
 3. Steal the Deal is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van haar verbintenissen die het gevolg zijn van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief wordt verhindert. Hieronder wordt verstaan, maar deze definitie is niet gelimiteerd tot, stakingen, brand, overstromingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen en of onderbreking, onderbrekingen en storingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed en veilig functioneren of beschikbaar zijn van onze Website, te late of niet-levering door de leveranciers of andere ingeschakelde derde partijen, (verkeers)ongevallen, file, pandemie, vertragingen bij transportbedrijven, etc.

 1. Steal the Deal zal in geval van overmacht dit zo spoedig mogelijk ter kennis brengen de Consument. Wanneer de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal Steal the Deal haar resterende contractuele verplichtingen toch nog nakomen vanaf het moment dat dit redelijkerwijze weer mogelijk is. In het geval een verderzetting niet meer mogelijk is door bovenstaande overmacht, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd aan de Consument.
 2. Indien de Consument een foutief en/of onvolledig adres heeft doorgegeven, wordt hier een vergoeding van EUR 7 aangerekend zowel bij de terugbetaling omdat de Consument het Product niet meer wenst als wanneer het Product opnieuw moet worden opgestuurd.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Steal the Deal mag de Consument vragen naar de reden van herroeping.
 2. De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Steal the Deal via een e-mail aan (team@stealthedeal.be) of via een brief naar het adres: Leeuwkenstraat 36, 3461 Molenbeek-Wersbeek hiervan op de hoogte brengen, en het Europees modelformulier voor Herroeping correct invullen en opsturen. De Consument moet dit bericht verzenden binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van het Product. Dit formulier vindt je hier terug.
 4.  Indien de Consument de overeenkomst herroept, zal Steal the Deal de ontvangen betalingen van de Consument in de regel terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Dit gebeurt echter slechts nadat zij de terugzending van het Product goed heeft ontvangen. 
 5. Retourneren is echter ook mogelijk door afgifte van het Product aan de hoofdzetel van het bedrijf Leeuwkenstraat 36, 3461 Molenbeek-Wersbeek op voorwaarde dat er eerst een informatieve mail door de Consument wordt gestuurd naar team@stealthedeal.be opdat Steal the Deal op de hoogte hiervan is.
 6. De herroeping van de overeenkomst wordt slechts aanvaard als het Product ongedragen, onbeschadigd, ongebruikt en proper is (geen vlekken, deuken, geuren, missende onderdelen,…).
 7. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 8. Als Consument de Producten terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 10. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 11. Steal the Deal gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 12. Indien de Consument voorgenoemde bepalingen voor de uitoefening van zijn/haar Herroepingsrecht niet correct en tijdig (binnen de Bedenktermijn) uitvoert, is Steal the Deal niet gehouden tot terugbetaling van de prijs alsook verzendingskosten betaald voor het Product.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Steal the Deal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument via onze Website kenbaar heeft gemaakt aan Steal the Deal. Indien Consument een foutief of onvolledig adres heeft doorgegeven kan de vertraging van de levering niet aan Steal the Deal worden verweten en dient er een extra kost van 7 EUR te worden aangerekend zowel bij de terugbetaling omdat de Consument het Product niet meer wenst als wanneer het Product opnieuw moet worden opgestuurd.
 1. Het risico van beschadiging van het Product berust bij Steal the Deal tot het moment van overhandiging van het Product aan de derde partij waar Steal the Deal mee samenwerkt voor de levering/transport van het Product aan de Consument.
 2. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Steal the Deal heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de Producten waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Consument werden ontvangen.

Artikel 10 – Garantie

Wij garanderen dat onze Producten conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Product zoals weergegeven op onze Website. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze Producten voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande toepasselijke wetten.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Onze Website, logo’s, teksten, foto’s, merknamen en alle communicatie naar de Consument toe, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij ons, hetzij onze leveranciers, hetzij rechthebbenden toebehoren.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven beschreven in dit artikel. Zo is het niet toegestaan om teksten, foto’s, logo’s te kopiëren en de reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 – Gegevensverwerking

Deze algemene voorwaarden dienen samen te worden gelezen met ons Privacy en Cookies beleid die toegankelijk is op onze Website. Door het aanvaarden van een Aanbod op onze Website, verklaart de Consument zijn/haar akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig ons Privacy en Cookies beleid.

Artikel 13 – Klachtenregeling/geschillen

 1. Bij klachten dient de Consument dit zo spoedig mogelijk en binnen de 5 dagen na ontvangst aan Steal the Deal mee te delen via een e-mail naar team@stealthedeal.be of via een brief gericht naar Leeuwkenstraat 36, 3461 Molenbeek-Wersbeek.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze Consumenten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht is van toepassing.
 3. Bij buitengerechtelijke regelingen van een geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr